Verantwoord ondernemen - onze visie

KOMPAN MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Vanaf de oprichting in 1970 hebben we ons gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en het recht van kinderen om te spelen op een manier die ontwikkeling en het leren ondersteund. Onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is diep verankerd in de cultuur van KOMPAN, en gericht op het verantwoord omgaan met het milieu, mensen, en maatschappij.

MVO - onze visie

We streven naar een duurzame balans tussen People (Mens), Planet (Milieu), en Profit (Marge) aspecten van onze bedrijfsvoering. Dit doen we door o.a. een actief en sociaal personeelsbeleid, een vooruitstrevend milieubeleid en het bijdragen aan activiteiten van algemeen maatschappelijk nut. Het is een basishouding om de wereld leefbaar te houden. 

KOMPAN richt speelomgevingen in volgens de gecertificeerde eisen en naar tevredenheid van de klant, in overeenstemming met de wettelijke regels op het gebied van onder andere arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving en productveiligheid en met een sterke betrokkenheid voor duurzame ontwikkeling, zowel economisch als ecologisch. 

Door voortdurend kritisch te zijn op ons eigen maatschappelijke functioneren, geven we vorm aan onze ambitie om ook daarin, binnen ons werkveld, toonaangevend te blijven. We doen dit door prioriteit te geven aan (milieu)maatregelen die óók een positief effect geven op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie en de principes van het Global Compact onderschrijven. 

Zowel de KOMPAN productie als het verkoopkantoor (KOMPAN BV) zijn ISO 14001 gecertificeerd. Hierdoor is de gehele keten gecertificeerd. Aan onze installatiepartners stellen wij eveneens hoge eisen, de meeste van hen zijn ook ISO 14001 gecertificeerd of hebben een door KOMPAN beoordeeld milieu management systeem. Dit systeem is verankerd in het wereldwijd toegepaste leverancier beoordeling systeem.

Kwaliteit management: Deze processen in de keten zijn binnen KOMPAN geborgd door de ISO 9001 en het KOMO productcertificaat speeltoestellen, voor plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud. Hiermee is de kwaliteit van onze bedrijfsvoering duurzaam verankerd.

KOMPAN neemt binnen haar werkgebied maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief bij te dragen aan het toenemende probleem van overgewicht en lichamelijke innactiviteit bij kinderen en jonge mensen, door producten aan te bieden die spelenderwijs de lichamelijke conditie verbetert, ons leervermogen ontwikkelt en sociale integratie bevordert. Ons unieke kenniscentrum, het KOMPAN Play Institute, is de bewaker van deze kernwaarden en draagt met de nodige kennis en door middel van studie en onderzoek bij aan de ontwikkeling van actuele speelconcepten en het ontwerpen, produceren en aanbieden van speeloplossingen voor alle doelgroepen. We doen dit op een manier die niet alleen respectvol is maar ook bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van mensen, de leefomgeving en onze bedrijfsvoering.

 

KOMPAN heeft ervoor gekozen om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te baseren op de 10 principes van het Global Compact.

Contact met KOMPAN

Tel.: 0418 - 68 14 68

E-mail: kompan.nl@kompan.com

Of met uw KOMPAN adviseur