Beroepsgezondheid en veiligheidsbeleid

We streven voortdurend naar verbetering in het voorkomen, uitvoeren en managen van gezondheids- en veiligheidsonderwerpen binnen KOMPAN. 

Wij richten ons op:

Gezondheid en veiligheid met betrekking tot de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid en andere programma's van het bedrijf en regelgeving waaraan de onderneming is verbonden. Effectieve en actieve betrokkenheid van alle medewerkers in de methodes om gezondheids- en veiligheidsproblemen te beheren.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, onderneemt het topmanagement KOMPAN het volgende:

Ingevolge de toepasselijke organisatorische en werkregels, zal het OHS-problemen integreren en coördineren als onderdeel van de verantwoordelijkheden van elke medewerker.

Het zal voortdurend en op gekwalificeerde wijze elk potentieel gevaar voor de gezondheid en het leven van de mensen, schade aan technische uitrusting en werkomgeving identificeren en evalueren.

Zij zal maatregelen nemen en implementeren om dit risico te verminderen en werknemers en andere betrokkenen daarover te informeren. Werknemers trainen om bewustwording en kennis te verhogen over zaken die verband houden met de gezondheid en veiligheid van het werk en de bescherming van het milieu. Ervoor zorgen dat alle entiteiten die door KOMPAN's activiteiten worden betrokken bij het beheer van het OHS-systeem, dat wil zeggen leveranciers, klanten, bezoekers en het grote publiek betrekken en actief met hen werken betreffende deze onderwerpen.

KOMPAN bepaald en beoordeeld OHS(arbo)  doel- en taakstellingen als onderdeel van een continu verbeteringsproces.

KOMPAN voert continue kwaliteits- en veiligheidscontroles uit van zijn controlesysteem om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het beleid en de doelstellingen voortdurend verbeterd en aangepast worden aan de eisen van de samenleving.

KOMPAN en UN Global Compact

Het VN-Verdrag over de rechten van het kind vermeldt onder andere het recht van kinderen om te spelen als onderdeel van hun fundamentele rechten en ontwikkeling. KOMPAN pleit voor dezelfde rechten en een van onze uitgangspunten is dat onze producten instrumenten zijn om kinderen het universele recht om te spelen te geven.

In KOMPAN hebben we vanaf het allereerste begin bijgedragen aan het maken van betere levensomstandigheden voor kinderen en hebben we gewerkt aan het recht van kinderen om te spelen, om te leren en om te ontwikkelen. 

KOMPAN heeft ervoor gekozen om onze MVO-initiatief te baseren op het Global Compact VN/ UN's Global Compact, en we zijn bezig met de implementatie van de 10 principes. We namen deel aan de UN Global Compact in 2011.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt een natuurlijk onderdeel van KOMPAN – zowel in onze bedrijfsvoering als in onze organisatie. Wij geloven dat we een winstgevend bedrijf creëren en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Het is daarom een prioriteit voor KOMPAN dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is opgenomen in alle delen van het bedrijf - van de ontwikkeling, verkoop, inkoop, productie, levering, en de investeringen die we doen.

Voor KOMPAN is het belangrijk om te voldoen aan de Deense, de Amerikaanse en de internationale wetgeving en product standaarden binnen onze branche, evenals het verhogen van de waarden waarop deze gebaseerd zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk de balans te houden in risico en uitdaging binnen productveiligheid zodat het leuk, uitdagend en educatief is om te spelen.

Mensenrechten

Al decennia lang heeft het plezier van de kinderen en volwassenen ons begeleid bij het ontwikkelen van grote ideeën en nieuwe oplossingen voor spelen en sporten. We hebben spelende kinderen zorgvuldig bestudeerd en zo een kennisbank opgebouwd die KOMPAN uniek maakt in zijn vakgebied. Uit onze studies weten we wat mensen motiveert en ontwikkelt, vanuit de kindertijd naar volwassenheid, in de verschillende stadia van de lichamelijke ontwikkeling.

Ons inzicht bevestigt duidelijk dat lichamelijke activiteit u als individu, uw sociale vaardigheden en uw vermogen om te leren ontwikkelt en daarnaast gezond  houdt. Vandaag de dag is echter één op de vier volwassenen en acht van de tien jongeren op een wereldwijde schaal niet fysiek actief. Als gevolg hiervan nemen de kosten van de gezondheidszorg van de gemeenschap toe.

Leiders van de gemeenschap maken zich zorgen en zijn op zoek naar manieren om inactiviteit te bestrijden. Naarmate meer mensen in steden met beperkte ruimte en weinig tijd voor lichamelijke activiteit leven, hebben steden een grote uitdaging.

Bij Kompan zijn wij van mening dat alle mensen, ongeacht hun leeftijd en vaardigheden, het plezier van het bewegen zouden moeten ervaren en dat ze de kans en toegang tot vrij spel en lichaamsbeweging moet worden aangeboden.

We zullen internationaal verklaarde mensenrechten binnen onze invloedssfeer ondersteunen en respecteren, en we zullen ervoor zorgen dat we niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten door:

Competenties in te bouwen, gerelateerd aan mensenrechtenkwesties, in relevante delen van de organisatie.

Gebruik te maken land specifieke analyses bij de beoordeling van de situatie van de mensenrechten in de landen waarin opereren of zijn van plan om de productie faciliteiten te openen.

Het aangaan van een dialoog over mensenrechtenkwesties met betrokkenen van de KOMPAN Groep, met inbegrip van  organisaties en leveranciers welke onafhankelijk zijn van een regering.

Wij erkennen de rechten van de werknemers om deel te nemen aan een vakbond en aan collectieve onderhandelingen.

In landen waar de medewerkers niet de vrije keuze hebben voor een vakbond vanwege wettelijke redenen, of een gevestigd vakbondssysteem niet mogelijk is, zal het bedrijf regelingen treffen zodat medewerkers met de directie op andere manieren werkgerelateerde kwesties kunnen bespreken.

We streven ernaar om alle vormen van dwangarbeid actief te bestrijden door: Ervoor te zorgen dat alle medewerkers een arbeidscontract hebben of dat zij onderdeel zijn van specifieke afspraken over arbeidsvoorwaarden en de beëindiging hiervan met inachtneming van het vrijwillige aspect van werkgelegenheid.

Wij streven ernaar om actief te strijden tegen kinderarbeid door:

Alleen kinderen in te zetten als ze ouder zijn dan de wettelijke schoolleeftijd, ouder zijn dan 15 jaar, en als ze ouder zijn dan de lokale wettelijke minimum leeftijd van het werk.

Daarnaast mogen jongeren, tussen de 15 en 18 jaar oud, niet omgaan met gevaarlijk werk of geen gevaarlijk werk verrichten,. Zij mogen niet werken tijdens de nacht en hebben recht op meer pauzes dan werknemers in de leeftijd ouder dan 18 jaar.

Dit geldt ook voor bedrijven die goederen leveren aan KOMPAN.

In bijzondere omstandigheden, is de werkgelegenheid van kinderen in de leeftijd van 14 jaar mogelijk, indien dit is toegestaan volgens de ILO-verdrag nr. 138, en als de lokale omstandigheden betekenen dat het hebben van een baan het kind de best mogelijke bescherming en ontwikkeling geeft. Het werk moet echter licht, veilig en parttime zijn en onderwijs moet op hetzelfde moment worden gegeven. In het geval van de werkgelegenheid, moet dit gebeuren in nauwe samenwerking en dialoog met het kind en zijn / haar familie, alsook met erkende internationale of nationale organisaties die de belangen van kinderen te beschermen.

We zullen een einde maken aan  discriminatie op de werkvloer door:

Ervoor te zorgen dat niet-objectieve discriminerende behandeling niet voorkomen met betrekking tot werkgelegenheid, carrières, verder onderwijs, ontslag, etc.

Terughoudend te zijn in het gebruik van gezondheidstesten. Alleen de meest noodzakelijke testen, vereist door wetgeving of door de werknemers, moeten worden uitgevoerd. Een gezondheidstest mag niet worden gebruikt voor discriminerende doeleinden.

Anti-omkoperij

We zullen strijden tegen corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

Corruptie is een van de meest belangrijke belemmeringen voor de vrije handel en ook de grootste bedreiging voor het elimineren van armoede in de wereld. Daarom zal KOMPAN strijden tegen corruptie en omkoping.

Deelnemen aan corruptie en omkoping is niet overeenkomstig met werkzaam zijn bij KOMPAN.

Alle medewerkers van KOMPAN moeten opletten dat ze geen partij kiezen bij situaties waarin samenwerkingspartners deelnemen aan corruptie of omkoping. Als er een reden is om te vermoeden dat dit het geval is, dient dit onmiddellijk aan de directe leidinggevende gemeld te worden.

Als er geschenken worden geaccepteerd of aangeboden die niet geschikt zijn of verder gaan dan het legitiem zakelijke doeleinde, is men verplicht dit aan de leidinggevende te melden. KOMPAN heeft een ‘Business Ethics beleid’ uitgegeven waarin in detail staat beschreven hoe maatschappelijk verantwoord gehandeld moet worden met inbegrip van de richtlijnen die werknemers van KOMPAN dienen te volgen. Alle werknemers moeten voldoen aan het Business Ethics beleid.

Milieu

KOMPAN zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van de planeet. Dit betekent dat wij materiaal kiezen voor onze spel- en sportoplossingen die een minimale impact op het milieu hebben.

KOMPAN maakt waar mogelijk gebruik van hout uit FSC-gecertificeerde bronnen, en vermijdt leveranciers die hout leveren van twijfelachtige bronnen.

Zodoende worden KOMPAN producten vervaardigd uit materialen en technologieën die een minimale impact op het milieu hebben. Materialen die worden gebruikt worden beoordeeld op de invloed op het milieu voordat ze aanvaardbaar worden geacht voor gebruik. 

KOMPAN draagt bij aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke verantwoorde technologieën, materialen, procedures beheer en gedrag. 

Als onderdeel van een continu verbeteringsproces bepaalt en beoordeeld KOMPAN milieudoelstellingen en targets.

KOMPAN voert continue kwaliteits- en milieucontroles van zijn controlesysteem uit, om ervoor te zorgen dat het milieubeleid en de doelstellingen voortdurend verbeterd en aangepast worden aan de eisen van de markt.

We trainen onze medewerkers over de milieu-impact van het bedrijf, en zij worden aangemoedigd om onze inspanningen actief te verbeteren.

Gezondheid en veiligheid

Alle kinderen of volwassenen moeten veilig zijn bij het gebruik van KOMPAN oplossingen. Om onze gebruikers te beschermen, voeren we voortdurend kwaliteit en veiligheidscontroles uit van ons controlesysteem om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid en veiligheidsdoelstellingen voortdurend worden verbeterd en ontwikkeld.

Wij streven ernaar om arbeidsongevallen en beroepsziekten te elimineren en we bundelen en coördineren OHS onderwerpen als onderdeel van de verantwoordelijkheid van iedere werknemer.

We identificeren en evalueren het potentiele risico voor de gezondheid en het leven van mensen, schade aan de technische uitrusting en werkomgeving. Wij nemen en implementeren maatregelen om dit risico te verminderen en werknemers en andere betrokkenen hierover te informeren.