Gedragscode

1. Inleiding

KOMPAN voelt zich verantwoordelijk voor een economische, ecologische en sociaal duurzame ontwikkeling. Als gevolg van deze toezegging heeft de KOMPAN Group zich verbonden aan de beginselen van het United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org). KOMPAN verwacht dat al haar bedrijven voldoen aan de beginselen van de VN in aanvulling op de wetten van de landen waar de bedrijven zijn gevestigd.

Als wereldleider in haar kernactiviteiten, is KOMPAN ervan overtuigd dat het in het wederzijds belang van zowel KOMPAN en haar leveranciers is om aan de huidige en toekomstige eisen van de markten en de samenleving te voldoen. Dit geldt ook voor het aantonen van verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensen die deelnemen in de productie en levering van producten en diensten.

Om haar positie aan alle leveranciers duidelijk te maken, heeft KOMPAN de KOMPAN Code of Conduct voor leveranciers (de "Code"), opgericht. De Code beschrijft de KOMPAN Group´s MVO eisen voor leveranciers. Als voorwaarde om zaken te doen met KOMPAN verwachten we dat de leveranciers voldoen aan deze eisen. Het is de bedoeling van KOMPAN om hen aan deze code te houden in een geest van een constructieve dialoog en in partnership met leveranciers, tot wederzijds voordeel van beide partijen te komen.

In de Code, verwijst de term "KOMPAN" naar alle KOMPAN Group bedrijven.

2. Algemene eisen aan toeleveranciers

2.1 Toepassingsgebied

De code geldt voor de leverancier en zijn toeleveranciers (de "Leverancier"). De leverancier zal alle bedrijven informeren over hun verplichtingen met betrekking tot de Code waarbij de leverancier verantwoordelijk is tot de naleving van de KOMPAN gedragscode.

2.2 Algemene verantwoordelijkheden

De leverancier neemt alle nodige maatregelen om de naleving deze gedragscode te garanderen, zonder onnodige vertraging. In aanvulling op de naleving van de Code, zal de leverancier voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving.

De leverancier is verantwoordelijk voor de kosten van de naleving van de Code.

Als KOMPAN constateert of vermoedt dat er gevallen van niet-naleving van de Code informeert KOMPAN de leverancier hierover. KOMPAN verwacht dat de leverancier de niet-naleving zo snel mogelijk en binnen een afgesproken termijn onderzoekt en corrigeert. Als de opdrachtnemer geen bereidheid toont om deze problemen op te lossen zal KOMPAN beëindiging van de zakelijke relatie met de leverancier overwegen. Een dergelijke beëindiging van een zakelijke relatie tussen de KOMPAN Group bedrijven en de leverancier wordt beschouwd als een beëindiging om oorzaak en geeft de leverancier geen recht op enige vorm van compensatie.

Als de leverancier gebruik maakt van sub-leveranciers betreffende zijn leveringen aan KOMPAN en fungeert als een distributeur of groothandelaar zal de leverancier zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de sub-leveranciers voldoen aan de Code.

2.3 Site Audit

KOMPAN kan aangekondigde controles uitvoeren op locatie van de leverancier, met inbegrip van de fabrieken om te controleren of de leverancier in overeenstemming werkt met de Code ( "CoC audit"). CoC audits kunnen worden uitgevoerd, hetzij door KOMPAN werknemers of een door KOMPAN gekozen externe auditor.

Met het oog op de naleving door de leverancier van de code, is de leverancier tijdens een audit verplicht om KOMPAN toegang tot relevante informatie en documentatie te verstrekken. Alle accountants die CoC audits uitvoeren, zijn verplicht tot geheimhouding via schriftelijke overeenkomst. Alle verkregen informatie en resultaten in verband met CoC audits worden vertrouwelijk behandeld door KOMPAN en zullen alleen worden gedeeld met de leverancier. KOMPAN mag dergelijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden te gebruiken.

3. Contact

Voor algemene vragen of opmerkingen over de Code, kan de leverancier contact opnemen met zijn inkoopcontact van KOMPAN.

4. Leveranciersverplichtingen

4.1 Kinderarbeid

KOMPAN respecteert het recht van het kind op ontwikkeling en onderwijs. Daarom accepteert KOMPAN geen inzet van kinderarbeid als onderdeel van de arbeidskrachten bij leverancier. Dit geldt ook voor het gebruik van kinderen onder de leeftijd van 15, kinderen jonger dan de wettelijke minimumleeftijd of kinderen jonger dan de wettelijke schoolleeftijd .

Jeugd, kinderen tussen de leeftijd van 15 en 18, mogen alleen worden ingezet door de leverancier op voorwaarde dat het werk in overeenstemming is met de lokale wetgeving en het ILO minimumleeftijd verdrag.

In het algemeen geldt dat alle kinderen onder de leeftijd van 18:

  • Niet mogen worden ingezet bij gevaarlijk werk * 
  • Geen nachtdiensten mogen draaien
  • Recht hebben op meer pauzes dan volwassenen

Opmerking *: Gevaarlijk werk is werk dat door zijn aard of de omstandigheden, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van kinderen kan schaden.

4.2  Discriminatie

KOMPAN respecteert culturele verschillen en doet geen zaken met een leverancier als de leverancier discriminerende activiteiten uitvoert op grond van ras, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit of seksuele geaardheid. Medewerkers van de leverancier mogen niet worden blootgesteld aan lijfstraffen, dreiging met geweld of fysiek, seksueel, psychisch of verbaal geweld of mishandeling op het werk of in werkgerelateerde situaties.

4.3 Dwangarbeid

De Code staat niet toe gedwongen of onvrijwillige arbeid uit te voeren. Dit geldt ook voor geforceerd gevangenis werk, werken via een gedwongen contract, slavernij en andere vormen van werk, dat gedaan wordt tegen de wil van de medewerker.

KOMPAN tolereert geen dienstverband die de werknemer in onredelijke schuldslavernij beperkt, bijvoorbeeld door middel van fee-charging uitzendbureaus.

4.4 Werkomgeving

KOMPAN ondersteunt het fundamentele recht van de mens voor goede werkomstandigheden. De leverancier dient te zorgen voor een goede en veilige werkomgeving die voldoet aan alle geldende regels en wetten. Minimaal:

  • Werknemers mogen niet worden blootgesteld aan gevaarlijk werk zonder goede bescherming.
  • De werknemers moeten voorzien zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten geïnstrueerd zijn over het juiste gebruik.
  • Werkruimtes moeten voldoen aan de geldende wetten en regels met betrekking tot veiligheid in het gebouw, alsmede brandbeveiliging - en brandmelders.
  • Werkruimtes moeten voorzien zijn van het juiste licht en de juiste ventilatie.
  • Alle gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen in veilige plaatsen en gebruikt worden op een veilige en gecontroleerde manier.
  • Alle machines moeten goed onderhouden en afgeschermd worden.
  • Ruimtes voor eten, rusten en slapen, moeten, indien aanwezig, schoon en veilig zijn.

4.5 Werktijden en salaris

KOMPAN erkent de noodzaak van een goede balans tussen werktijd en vrije tijd voor alle medewerkers.

De maximale werktijd op bij leveranciers is 48 uur per week, plus maximaal 12 uur overwerk, tenzij de wet anders bepaalt. Aan alle werknemers moet worden toegestaan om tenminste één vrije dag in een periode van zeven dagen te krijgen, tenzij de nationale wetgeving / regels anders bepaald.

Salarissen voor het werk en overuren moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke nationale wetgeving of de toepasselijke nationale regels. Aftrek van het salaris als gevolg van bedrijfsboetes of sancties mogen nooit het minimumloon in gevaar brengen.

4.6 Het recht van vereniging en CAO

De leverancier mag geen invloed hebben op het recht van de werknemer om zich aan te sluiten bij vakbonden of om collectief te onderhandelen. Dit betekent dat de leverancier het recht van zijn werknemers moet erkennen om zich al dan niet te associëren met arbeidsorganisaties. Als vakbonden niet toegestaan zijn in het werkgebied, of als alleen staat erkende organisaties zijn toegestaan, zal de leverancier alternatieve maatregelen bieden om medewerkers toegang tot het management te geven om werk gerelateerde zaken te bespreken.

4.7 Recht op privacy

De leverancier moet het recht van zijn werknemers op privacy respecteren wanneer het persoonlijke informatie verzamelt of bewaart en bij het monitoren van de werknemersactiviteiten. 

4.8 Milieu

Milieu-overwegingen zijn een integraal onderdeel van KOMPAN’s zakelijke praktijken. De leverancier zal zich inzetten voor het verminderen van de milieu-impact in haar productieproces.

Vervuilingspreventie en vermindering van grond- en hulpstoffen:
De leverancier zal vervuiling voorkomen en zal actief streven om het materiaalgebruik te verminderen.

Chemicaliën en gevaarlijke stoffen:
De leverancier zorgt ervoor dat chemische- en gevaarlijke stoffen worden verwerkt, opgeslagen en afgevoerd op een milieuvriendelijke manier.

Luchtemissies:
De leverancier draagt zorg dat de uitstoot van vluchtige organische stoffen, aerosolen, corrosieve stoffen, fijnstof, ozon afbrekende chemicaliën en verbrandingsbijproducten gecontroleerd wordt en dat er gehandeld wordt volgens de voorgeschreven wetgeving. 

Afvalwater en vast afval:
De leverancier draagt zorg dat het afvalwater en het vaste afval uit operationele activiteiten, industriële processen en sanitaire voorzieningen moet worden bewaakt, gecontroleerd en behandeld, zoals vereist door de wet voor lozing of verwijdering.

Recycling en hergebruik van materialen en producten:
De leverancier zal een bijdrage leveren aan de recycling en het hergebruik van materialen en producten, voor zover mogelijk, en de KOMPAN specificaties naleven en waarborgen.

4.9 Corruptie

Corruptie en omkoping worden erkend als barrières voor duurzame ontwikkeling en vrije handel. KOMPAN accepteert deze praktijken niet en zal dit niet aanbieden of enige vorm van onverschuldigde betaling in een van onze zakelijke transacties aanvaarden. Wij verwachten dat onze leveranciers juist handelen.