Toegankelijk universeel ontwerp

Leder kind heeft het recht op vrije tijd en spelen. Ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, huidskleur, maatschappelijke en religieuze achtergrond, fysieke en verstandelijke vermogens hebben kinderen het recht om te spelen en met anderen te spelen. Deze visie wordt gesteund door het VN-verdrag inzake de rechten van het kind – het meest ondertekende VN-verdrag ooit.

Speciale behoeften en de huidige richtlijnen

Wereldwijd bestaan er verschillende benaderingen ten aanzien van de inclusie, toegankelijkheid en bruikbaarheid van speelplekken en hebben een heldere definitie van een goede speelplek voor kinderen met een handicap. Andere landen zien rolstoelvriendelijkheid nog altijd als het grootste punt. De toegankelijkheidsrichtlijnen voor speelplekken in de Americans with Disabilities Act bevatten bepalingen voor toegankelijke toegangspaden en producten, en vormen binnen KOMPAN de basis voor ons productontwerp.

VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

In het Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap van de Verenigde Naties wordt een universele ontwerpmethode aanbevolen. Het vedrag is in de afgelopen twee jaar wereldwijd door de meeste landen ondertekend. In tegenstelling tot de visie dat toegankelijkheid het grootste probleem is, ligt bij universeel ontwerpen de nadruk op bruikbaarheid voor iedereen, op hun eigen voorwaarden. Het doel van het verdrag is “het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen”.

De weg hiernaartoe is onder meer vrijgemaakt door de ICF (Internationale classificatie van het menselijk functioneren, handicaps en gezondheid) van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2001. In dit document staat duidelijk dat mensen niet gehandicapt zijn, maar soms niet over de juiste hulpmiddelen beschikken. Het ICF gaat uit van inclusie van alle gebruikers. Het uitgangspunt van spelen voor iedereen is dat in plaats van mensen gehandicapt te noemen, sommige omgevingsfactoren als beperkend moeten worden beschouwd. Hiervoor moet een nieuw ontwerp komen, zodat ze voor iedereen bruikbaar en toegankelijk zijn.

KOMPAN en universeel ontwerp

Bij KOMPAN maakt universeel ontwerpen deel uit van onze filosofie en geschiedenis: ons logo Homo Ludens, de spelende mens, weerspiegelt onze overtuiging dat ieder mens uniek en waardevol is. KOMPAN heeft de inclusiefilosofie altijd omarmd. Veruit de meeste van onze speeltoestellen zijn zodanig ontworpen dat iedereen ze op zijn of haar eigen voorwaarden kan gebruiken. Bovendien heeft KOMPAN een beperkte serie speciale toestellen die waar nodig kunnen worden ingezet.